Laden...

Lekker fris in je vel

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Fillers & More 

Datum geüpdatet: 03-01-2018

Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op alle uitingen, diensten, producten en materialen van Fillers & More. Indien er een specifieke overeenkomst bestaat, zoals een behandelingsovereenkomst, dan worden zij geacht onderdeel van deze overeenkomst te zijn. 

Definities
Wederpartij klanten, leveranciers, medewerkers, exposanten, contacten op sociale media, bezoekers kliniek.
Uitingen: iedere communicatie vanuit Fillers & More ongeacht vorm en medium, zoals website, schriftelijke en mondelinge informatie, facebookmeldingen, foto’s, drukwerk, enz.
Materialen: foto’s, video-opnamen, reclame- en promotiemiddelen, enz. 
Diensten: behandelingen, behandelmethoden, informatie, verkoop en promotie van producten.
Producten: door Fillers & More gebruikte en geleverde producten.

Levering
De uitingen, diensten, producten en materialen van Fillers &More; worden uitgevoerd en geleverd met de grootst mogelijke zorgvuldigheid zonder onnodige vertraging. Mochten er niettemin fouten of gebreken bestaan in de door Fillers & More geleverde diensten en/of producten, dan zullen deze zo spoedig mogelijk verholpen worden voor zover dit redelijkerwijze mogelijk is.

Overmacht
Onder overmacht wordt verstaan iedere omstandigheid buiten de macht van Fillers & More, zoals brand, overstroming, staking, uitzonderlijke weersomstandigheden of overheidsmaatregelen, niet-levering door toeleveranciers van Fillers & More enz.
Mocht het niet mogelijk zijn bepaalde producten, diensten of materialen te leveren wegens overmacht, dan zal Fillers & More de levering opschorten en indien mogelijk alsnog leveren, zodra de situatie van overmacht geëindigd is. Indien dit niet meer mogelijk is, dan zal de betreffende overeenkomst vervallen. Wederpartij kan geen rechten aan niet-levering op grond van overmacht ontlenen. Fillers & More is niet aansprakelijk voor schade bij de wederpartij ten gevolge van niet-levering op grond van overmacht.

Beëindiging overeenkomst
Indien de wederpartij zijn/haar verplichtingen tegenover Fillers & More niet tijdig of niet volledig nakomt, de wederpartij in staat van faillissement of surseance van betaling verkeert, dit heeft aangevraagd, of er beslag op zijn bezittingen is gelegd, dan heeft Fillers & More het recht de betreffende overeenkomst te beëindigen zonder ingebrekestelling met behoud van aanspraak op eventuele schadevergoeding.

Intellectuele eigendomsrechten
Niets van de uitingen, diensten, producten en materialen van Fillers & More mag zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf worden gekopieerd of anderszins vermenigvuldigd, digitaal of analoog. Dergelijke toestemming kan alleen worden verleend door mevrouw Drs.J.C. Landaeta en worden aangevraagd via info@fillersandmore.nl
Het is eveneens verboden om de inhoud van de website of andere sociale media te wijzigen. Op de door Fillers & More geleverde informatie (inclusief beeld- en geluidmateriaal) op de website of in de sociale media rust auteursrecht, hetzij van Fillers & More hetzij van leveranciers van Fillers & More. Het is dan ook ten strengste verboden dergelijk materiaal te kopiëren en/of anderszins te vermenigvuldigen.
Indien de Wederpartij informatie (ongeacht in welke vorm) verstrekt via de website en/of sociale media, dan wordt aangenomen dat daar geen auteursrecht op rust, tenzij dit uitdrukkelijk aangegeven is. Indien dit niet uitdrukkelijk is aangegeven, dan staat het Fillers & More vrij om dergelijke informatie te gebruiken.

Aansprakelijkheid
Ondanks dat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt getracht om alle uitingen, producten en diensten van Fillers & More juist en volledig aan te bieden, kan volledige tevredenheid niet gegarandeerd worden. Fillers & More is op geen enkele manier aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade als gevolg van of verband houdend met (het gebruik van) de door Fillers & More verstrekte informatie of geleverde producten en diensten, tenzij anders door de wet bepaald.

Verwijzingen naar andere websites, apps of bedrijven zijn slechts ter informatie van de betreffende lezer. Fillers & More kan niet instaan voor de inhoud en het functioneren van externe websites of bedrijven, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daar worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot websites, apps of bedrijven die niet Fillers & More zijn, wordt afgewezen.

Persoonlijke gegevens
De wederpartij gaat akkoord met eventuele opslag van verstrekte en te verstrekken persoonlijke gegevens in een elektronisch bestand (zoals het elektronisch patiënten dossier) en het mailingbestand van Fillers & More. De geregistreerde gegevens kunnen worden gebruikt voor uiteenlopende doeleinden, zoals de realisatie van statistieken, administratie van de behandelingen of aankopen, etc. De wederpartij geeft hierbij uitdrukkelijk toestemming voor dergelijk gebruik. Gebruik van de gegevens voor promotie en reclame vereist afzonderlijke toestemming van de wederpartij. Fillers & More is verantwoordelijk voor deze digitale bestanden. De rechthebbende heeft het recht om de betreffende bestanden op te vragen, zoals beschreven in de wetgeving voor de bescherming van persoonsgegevens. Hiervoor dient schriftelijk, met ondertekening en kopie van legitimatie, een aanvraag worden ingediend bij Fillers & More t.n.v. J.C. Landaeta, van Speijkstraat 46 te Eindhoven.

Prijzen en betaling
De prijzen voor de diensten en producten staan vermeld op de website. De wederpartij is verplicht om de op de website gepubliceerde bedragen aan Fillers & More te betalen zodra hij/zij overgaat tot aankoop van een product of dienst. Eventuele kortingen dienen schriftelijk/digitaal door Fillers & More voorafgaand aan de aankoop van een product of dienst worden vastgesteld. Indien dit niet is gedaan, dan gaat Fillers & More ervan uit dat de wederpartij akkoord gaat met en op de hoogte is van de gepubliceerde tarieven en is hij/zij verplicht het volledige bedrag te betalen. Fillers & More heeft het recht voor bepaalde diensten (gedeeltelijke) betaling vooraf te vragen. Indien dergelijke vooruitbetaling niet plaatsvindt, dan heeft Fillers & More het recht de betreffende dienst niet te verlenen.

Klachten
Indien de wederpartij niet tevreden is over een dienst of product, dan wordt de wederpartij geacht dit bij Fillers & More te melden. Mocht het niet mogelijk blijken om de wederpartij in onderling overleg alsnog tevreden te stellen, dan bestaat er een heldere klachtenprocedure. Een formulier voor het indienen van een klacht is beschikbaar via info@fillersandmore.nl

Wijzigingen
Het staat Fillers & More te allen tijde vrij deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Na wijziging vervallen alle eerdere versies van de Algemene Voorwaarden. In geval enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden volgens de wet onuitvoerbaar is, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht en zal de betreffende bepaling zo spoedig mogelijk zodanig gewijzigd worden dat deze overeenkomstig de wet is. Toepasselijk recht en forumkeuze

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen voorgelegd worden aan de Nederlandse rechter.